Drobečková navigace

Úvod > Projekty a programy

Projekty

Projekt v rámci operačního programu Praha - Pól růstu ČR

Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13, Mohylová 1964

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. V rámci příprav bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k modernizaci vybavení školy, k vybudování učeben zaměřených na posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě i polytechnickým dovednostem předškolních dětí. Investice přispěje k prohloubení spolupráce s okolím, k rozvoji volnočasového vzdělávání a k synergii s OP VVV.

Naše škola plánuje vypsat zakázku na nákup vybavení a rekonstrukci učeben související s realizací projektu realizovaného v rámci OP PPR výzva č. 20 a to v následujících oblastech:

- učebny zaměřené na výchovu k udržitelnému rozvoji, podporu EVVO (včetně venkovních učeben)

- rozvoj polytechnických dovedností (včetně venkovních učeben)

- stavební úpravy prostor a pořízení vybavení pro dvouleté děti a zajištění bezpečnosti v mateřských školách

- fyzická dostupnost a bezbariérovost (zahrnuje i pořízení kompenzačních pomůcek pro práci s dětmi se SVP)

Zakázka bude zadána v režimu „Zakázky s předpokládanou hodnotou od 400.000/500.000 Kč bez DPH a nepřesahující 2.000.000/6.000.000“ definované v rámci kapitoly 19.3.1.2. příručky „Pravidla pro žadatele a příjemce, Operační program, PRAHA – PÓL RŮSTU ČR“.

Potenciální zájemci o veřejnou zakázku, kteří mají zájem o zaslání písemné uzavřené výzvy k podání nabídek na stavební práce nebo na dodávky podle kapitoly č. 19.4.1.2 této příručky, mohou o toto písemně požádat do 20. 7. 2018 na e-mail (uvést váš kontaktní e-mail, na který budete chtít žádosti přijímat). V žádosti zájemci uvedou o jaký druh zakázky mají zájem – tj. zda o stavební práce nebo o dodávky vybavení do školských zařízení.

 

Šablony I.

Název programu: Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Název projektu: Vzděláváme dvouleté děti

Realizace projektu: 2016 - 2018

Anotace:

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, spolupráce s rodiči dětí. Podpora extrakurikulárních aktivit.

Od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 jsme zařazeni do projektu Šablony II.

Naše škola je opětovně zapojena do projektu OP VVV Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony II. 

Projekt Vzděláváme 2 leté děti II registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0008836 je realizován od 1. 9. 2018 a bude ukončen 31. 8. 2020.

Cíle projektu  

  • Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky, podpora nových metod ve výuce
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv - zaměření na polytechnickou výchovu
  • Personální podpora - školní asistent pedagoga
  • Rozvoj dovedností v ICT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erasmus +

Projekt je zaměřený na inkluzi dětí s poruchou autistického spektra (PAS) do předškolního vzdělávání v partnerských zemích. Cílem projektu je podpořit učitele mateřských škol při začleňování dětí s PAS do aktivit ve třídě.
Vychází ze zkušeností odborníků, že velká část pedagogů v předškolním vzdělávání se k inkluzi dětí s PAS staví s velkými obavami. Důvodem jejich postojů je strach, že ke vzdělávání dětí s PAS nemají dostatečné odborné vzdělání. Neuvědomují si však, že spíše než odborné znalosti týkající se diagnózy PAS, je pro jejich práci důležitější osvojení všeobecných dovedností a zásad práce s různorodostí dětské skupiny.
Výstupem projektu bude on-line kurz pro učitelky MŠ, který nabídne popis, videa a návrhy řešení běžných, reálných situací, které mohou nastat v inkluzivním předškolním vzdělávání dětí s PAS.

Ve dnech 11.-12.1. 2018 jsme se zúčastnili úvodního setkání k evropskému projektu ETTECEC (Early aTTention for the inclusion of children with pervasive developmental disorders in ECEC systems ) v Las Palmas na Kanárských ostrovech.

Ve dnech 18.-19.6.2018 jsme se zúčastnili druhého pracovního setkání k evropskému projektu ETTECEC. Setkání se uskutečnilo na půdě partnerské organizace slovinského pedagogického výzkumného ústavu Pedagoški institut v Lublani.

Partneři si během setkání ujasnili výslednou podobu e-learningového kurzu a rozdělili úkoly vztahující se ke zpracování obsahu kurzu.

Na dalším setkání v Praze v lednu 2019, které hostí nevládní organizace Schola Empirica a naše mateřská škola, bude již představena pracovní verze e-learningového kurzu. Tato verze bude následně testována učitelkami ze spolupracujících mateřských škol a upravena do konečné podoby dle jejich připomínek.

Projekt realizujeme ve spolupráci s partnerskými organizacemi:
Schola Empirica (Česká republika), nezisková organizace, http://scholaempirica.org/
Mi Hijo y Yo (Španělsko), nezisková organizace, která poskytuje poradenství a podporu rodinám dětí s PAS,  http://asociacionmihijoyyo.org
Svetovalnica za avtizem, (Slovinsko), speciální poradenská organizace, www.avtizem.net
Pedagoški inštitut (Slovinsko), výzkumný ústav pedagogický, www.pei.se
Autisme-Europe (Belgie), nadnárodní organizace zastřešující více než 90 subjektů, které se věnují autistům, www.autismeurope.org

Více informací o projektu naleznete zde: www.ettecec.eu