Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU
při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Mohylová 1964

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Informace k zápisu do FMŠ Sluníčko pod střechou pro školní rok 2024/2025
30
Informace k zápisu do FMŠ Sluníčko pod střechou pro školní rok 2024/2025
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Zveřejnění výsledků zápisu do mateřské školy pro školní rok 2024/2025
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Projekty

Projekty

Erasmus + KA210-SCH (Small-scale partnerships in school education)

Projekt SMILE (Supportive Multicultural Inclusive Learning Environment for early childhood education) - Podporující, multikulturní, inkluzivní vzdělávací prostředí v předškolním vzdělávání

Trvání projektu: 31.12.2022-31.3.2024

Partneři projektu:mateřská škola Nipiagogeio Voulas, Řecko (koordinátor projektu); mateřská škola v Targoviste (Rumunsko); mateřská škola Valencie (Španělsko), FMŠ Sluníčko pod střechou (ČR).

Projekt si klade cíle v následujících oblastech: 

1) prohloubit profesní dovednosti  učitelů v oblasti inkluzivních strategií

2) podpořit u dětí rozvoj "měkkých" dovedností, které podporují tolerantní postoje, vnímání a akceptaci rozmanitosti a přizpůsobení současným výzvám.

3) obohatit inkluzivních pedagogické přístupy škol a prohloubit kvalitu jejich výchovně vzdělávacího působení představením inovativních strategií, které se zaměřují na dítě a jeho aktuální potřeby. 

V průběhu projektu proběhnou 4 projektová setkání v zemích partnerských organizací. Setkání budou mít různá tematická zaměření:

Learning Teaching Training Activity 1 - Řecko "Demokracie ve třídě" 

Learning Teaching Training Activity 2 - Rumunsko "Hudba nás spojuje" 

Learning Teaching Training Activity 3 - Španělsko "Dobrovolnictví pro dobrý pocit" 7 500,00 Learning Teaching Training Activity 4 - ČR "Inkluze dětí s SVP do hlavního vzdělávacího proudu"

Výstupem projektu bude elektronická kniha dokumentující realizované dílčí aktivity v rámci projektu.

Rozvoj sociálních a emočních dovedností v mateřské a základní škole

Cílem projektu je podpořit učitele v rozvoji sociálních a emočních dovedností dětí v mateřské škole prostřednictvím metodiky Dobrý začátek, pocházející z Velké Británie (v původním názvu (Incredible Years).

V rámci projektu budou vybraní učitelé naší MŠ proškoleni v metodě Dobrý začátek. Následně absolvují stáže v mateřských školách ve Velké Británii, které tuto metodu dlouhodobě používají. Učitelé z MŠ zapojených do projektu budou své zkušenosti z uvádění metody do praxe průběžně konzultovat se zahraničním mentorem i sdílet mezi sebou navzájem.

Trvání projektu: září 2020 - červen 2022

Projekt UPPscale 

Název projektu:    University Practice Partnerships: sustaining collaboration across learning environments (Partnerství univerzit s fakultními školami: podpora spolupráce napříč vzdělávacími prostředími)

Trvání projektu:      01. října 2020 – 31. srpna 2023

Anotace: Cílem projektu je popsat a prozkoumat spolupráci mezi univerzitami a fakultními  školami v šesti zemích (Anglii, České republice, Španělsku, Finsku, Dánsku a Maďarsku). Tato partnerství, vytvořená v průběhu let, posilují a prohlubují kvalifikační vzdělávání i profesní rozvoj učitelů. Zajišťují také, že se výzkum na univerzitách věnuje důležitým a aktuálním  otázkám  ve školním prostředí.  V rámci projektu bude analyzováno, jak tato partnerství fungují v praxi, budou popsány různé struktury, kultury a procesy, které podporují úspěšnou spolupráci, i různé výsledky, které z toho vyplývají.

Projekt si klade za cíl umožnit školám a univerzitám v různých zemích spolupracovat na profesním rozvoji a/nebo na výzkumných projektech, které spojují společný zájem škol, a zaměřují se na specifické pedagogické přístupy a udržitelnost ve školním prostředí.

Projekt čerpá z pojmu „třetí prostor“ a snaží se vytvořit nehierarchický prostor pro nadnárodní spolupráci. Evropské univerzity a fakultní školy mají bohatou tradici ve spolupráci jak na poli vzdělávání učitelů, tak na poli pedagogického výzkumu. Tato dvě vlákna budou vzájemně propojena k vytvoření multimediálních zdrojů na podporu škol a univerzit, které mají zájem rozvíjet v budoucnu spolupráci.

Šablony III

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Šablony 3

Název výzvy: Výzva č.02_20_0781 pro Šablony III – VRR v prioritní ose 3 OPR

Anotace: Projekt je zaměřen na personální podpoře, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulálních aktivit, spolupráce s veřejností

Registrační číslo CZ. 02. 3.X/0.0/0.0/20_081/0017029 Šablony IIIl

Je realizován od 1. 9. 2020  bude ukončen 31. 8. 2022

Projekt v rámci operačního programu Praha - Pól růstu ČR

Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13 - Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13, Mohylová 1964

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. V rámci příprav bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k modernizaci vybavení školy, k vybudování učeben zaměřených na posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě i polytechnickým dovednostem předškolních dětí. Investice přispěje k prohloubení spolupráce s okolím, k rozvoji volnočasového vzdělávání a k synergii s OP VVV.

Naše škola plánuje vypsat zakázku na nákup vybavení a rekonstrukci učeben související s realizací projektu realizovaného v rámci OP PPR výzva č. 20 a to v následujících oblastech:

- učebny zaměřené na výchovu k udržitelnému rozvoji, podporu EVVO (včetně venkovních učeben)

- rozvoj polytechnických dovedností (včetně venkovních učeben)

- stavební úpravy prostor a pořízení vybavení pro dvouleté děti a zajištění bezpečnosti v mateřských školách

- fyzická dostupnost a bezbariérovost (zahrnuje i pořízení kompenzačních pomůcek pro práci s dětmi se SVP)

Zakázka bude zadána v režimu „Zakázky s předpokládanou hodnotou od 400.000/500.000 Kč bez DPH a nepřesahující 2.000.000/6.000.000“ definované v rámci kapitoly 19.3.1.2. příručky „Pravidla pro žadatele a příjemce, Operační program, PRAHA – PÓL RŮSTU ČR“.

Potenciální zájemci o veřejnou zakázku, kteří mají zájem o zaslání písemné uzavřené výzvy k podání nabídek na stavební práce nebo na dodávky podle kapitoly č. 19.4.1.2 této příručky, mohou o toto písemně požádat do 20. 7. 2018 na e-mail (uvést váš kontaktní e-mail, na který budete chtít žádosti přijímat). V žádosti zájemci uvedou o jaký druh zakázky mají zájem – tj. zda o stavební práce nebo o dodávky vybavení do školských zařízení.

Šablony I.

Název programu: Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Název projektu: Vzděláváme dvouleté děti

Realizace projektu: 2016 - 2018

Anotace:

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, spolupráce s rodiči dětí. Podpora extrakurikulárních aktivit.

Od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 jsme zařazeni do projektu Šablony II.

Naše škola je opětovně zapojena do projektu OP VVV Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony II. 

Projekt Vzděláváme 2 leté děti II registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0008836 je realizován od 1. 9. 2018 a bude ukončen 31. 8. 2020.

Cíle projektu  

  • Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky, podpora nových metod ve výuce
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv - zaměření na polytechnickou výchovu
  • Personální podpora - školní asistent pedagoga
  • Rozvoj dovedností v ICT

Erasmus +

Projekt je zaměřený na inkluzi dětí s poruchou autistického spektra (PAS) do předškolního vzdělávání v partnerských zemích. Cílem projektu je podpořit učitele mateřských škol při začleňování dětí s PAS do aktivit ve třídě.
Vychází ze zkušeností odborníků, že velká část pedagogů v předškolním vzdělávání se k inkluzi dětí s PAS staví s velkými obavami. Důvodem jejich postojů je strach, že ke vzdělávání dětí s PAS nemají dostatečné odborné vzdělání. Neuvědomují si však, že spíše než odborné znalosti týkající se diagnózy PAS, je pro jejich práci důležitější osvojení všeobecných dovedností a zásad práce s různorodostí dětské skupiny.
Výstupem projektu bude on-line kurz pro učitelky MŠ, který nabídne popis, videa a návrhy řešení běžných, reálných situací, které mohou nastat v inkluzivním předškolním vzdělávání dětí s PAS.

Ve dnech 11.-12.1. 2018 jsme se zúčastnili úvodního setkání k evropskému projektu ETTECEC (Early aTTention for the inclusion of children with pervasive developmental disorders in ECEC systems ) v Las Palmas na Kanárských ostrovech.

Ve dnech 18.-19.6.2018 jsme se zúčastnili druhého pracovního setkání k evropskému projektu ETTECEC. Setkání se uskutečnilo na půdě partnerské organizace slovinského pedagogického výzkumného ústavu Pedagoški institut v Lublani.

Partneři si během setkání ujasnili výslednou podobu e-learningového kurzu a rozdělili úkoly vztahující se ke zpracování obsahu kurzu.

Na dalším setkání v Praze v lednu 2019, které hostí nevládní organizace Schola Empirica a naše mateřská škola, bude již představena pracovní verze e-learningového kurzu. Tato verze bude následně testována učitelkami ze spolupracujících mateřských škol a upravena do konečné podoby dle jejich připomínek.

Projekt realizujeme ve spolupráci s partnerskými organizacemi:
Schola Empirica (Česká republika), nezisková organizace, http://scholaempirica.org/
Mi Hijo y Yo (Španělsko), nezisková organizace, která poskytuje poradenství a podporu rodinám dětí s PAS,  http://asociacionmihijoyyo.org
Svetovalnica za avtizem, (Slovinsko), speciální poradenská organizace, www.avtizem.net
Pedagoški inštitut (Slovinsko), výzkumný ústav pedagogický, www.pei.se
Autisme-Europe (Belgie), nadnárodní organizace zastřešující více než 90 subjektů, které se věnují autistům, www.autismeurope.org

Více informací o projektu naleznete zde: www.ettecec.eu